אתר הום אייד בע"מ Home Aid Ltd תנאי שימוש – תנאים כלליים
 • אתר האינטרנט של הום אייד בע"מ Home Aid Ltd (להלן בהתאמה:"האתר", "החברה") מוצע לשימושך בכפוף לתנאי שימוש אלה וכן כל תנאי ו/או הוראה המתפרסמת ו/או יתפרסמו באתר (להלן:"תנאי השימוש"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. כניסתך לאתר ו/או שימושך באתר מותנה בקריאת תנאי השימוש ובהסכמתך לתנאי השימוש.
 • אחריות

  בשום מקרה, ובהתאם לדין, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק שהוא ישיר ו/או עקיף, שייגרם לך ו/או לצד ג, כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר ו/או כתוצאה משימוש במודעות ו/או כתוצאה משימוש במידע מסחרי (שבאחריות המפרסמים בלבד), שמופיע בו ו/או כתוצאה משימוש באתרים חיצוניים לו ו/או כתוצאה משימוש במידע באתרי צד ג' Link)), שאליהם תגיע באמצעות שימושך ו/או כניסתך לאתר. לפיכך, בכניסתך לאתר ו/או בשימושך באתר שימוש כלשהו, הנך מסכים בזאת לכך, כי לא תוכל להעלות טענות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל נזק שהוא ישיר ו/או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש כלשהו באתר ו/או כניסה לאתר.

 • פיקוח והעברת מידע

  החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך כניסתך ו/או שימושך באתר ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, בכלל זה, רשאית החברה למסור מידע זה לצדדים שלישיים, במידה ומידע זה לא יזהה אותך אישית, והכל בכפוף להוראות תנאי השימוש והוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ובכניסתך לאתר ו/או בשימושך בו, אתה נותן את הסכמתך לכך .

 • פרטיות

  החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, לרבות רשאית החברה למסור מידע זה לצדדים שלישיים, במידה ומידע זה לא יזהה אותך אישית, והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואתה נותן את הסכמתך לשימוש זה.

 • בעלות וזכויות יוצרים

  האתר וכל המידע הכלול בו, לרבות: התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, תמונות, סרטוני וידאו, סימני המסחר, כל הסימנים האחרים המצויים באתר, הינם רכושם של החברה ו/או ספקיה והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לספקיה. אין לעשות שימוש מסחרי בתכנים המופיעים באתר. כל העתקה של חומר מהאתר ו/או יצירת הפניה "link" מכל אתר לאתר זה אסורים בהחלט.

 • שימוש לא חוקי ושימוש אסור

  חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי השימוש, לרבות חל איסור העתקה ו/או הורדה בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים ו/או מידע אחר לגבי משתמשים ו/או מנויים וחל איסור שימוש במידע זה ו/או העברתו לצד ג.אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק ו/או לשתק ו/או לגרום עומס יתר ו/או לפגוע באתר ו/או ברשתות תקשורת ו/או בציוד תקשורת כלשהו ו/או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking),"כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.

 • דין ומקום שיפוט

  על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט במחוז המרכז תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.